RSIN: 

8037.70.030

Doelstelling

De Parochie vormt een vertegenwoordigend religieus genootschap van de leden van de Armeense Kerk die binnen de grenzen van haar ambtsgebied wonen.
Binnen de grenzen van haar ambtsgebied presenteert de Parochie het Nederlandse Bisdom van de Armeense Kerk.

De hoofddoelstellingen van de Parochie zijn:
a. Het organiseren en verzorgen van het religieuze, culturele en sociale leven van haar leden;
b. Christelijke opvoeding van de nieuwe generatie en bijstand in de vorming en het behoud van haar identiteit en tegelijkertijd in haar integratie;
c. Sociale zorg voor ouderen, zieken en ontheemden;
d. Het organiseren van evenementen toegewijd aan de Armeense geschiedenis en cultuur;
e. Het aangaan en onderhouden van wederzijdse relaties binnen de grenzen van haar ambtsgebied;
f. Behartiging van de belangen en rechten van haar leden bij kerkelijke en andere organisaties binnen de grenzen van haar ambtsgebied.

Inkomsten

De Parochie genereert inkomsten via:
- Contributie
- Collectes in de kerk
- Bijdragen via huwelijksvoltrekkingen, doop- en begrafenisceremonies.
- Donaties en giften

Beheer en besteding

Het vermogen wordt beheerd door de bestuursleden en wordt hoofdzakelijk besteed aan het onderhoud van het gebouw en terrein. Daarnaast word er bijgedragen aan activiteiten ter ondersteuning van het Armeense geloof en identiteit. 

Beloningsbeleid

Er vindt geen bezoldiging, c.q. beloning plaats voor bestuursleden en/of vrijwilligers.  Enige uitzondering is de pastoor, die full time bezig is met het uitvoeren van zijn taak en daarvoor een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd. 

Toekomstplannen

We zijn met verschillende projecten bezig:

  • een Armeens Apostolische begraafplaats. Hier is, binnen onze gemeenschap een grote vraag naar.
  • de ramen van de Kerk vervangen door glas-in-lood ramen met Armeense beelden.  
  • door de groei van onze gemeenschap moeten we kijken naar mogelijkheden voor uitbreiding.